background

Propratno pismo

Poštovani,

Cilj ovog dokumenta je pokušaj da se pojasni način postupanja sa otpadom, rabljeno/iskorišćeno ulje, zauljene vode, emulzije i druge zakonom definisane vrste otpada, kako bi se na ekološki prihvatljiv način izvršilo njegovo trajno zbrinjavanje. (Pomenutu oblast reguliše novi Zakon o upravljanju otpadom od 23.5.2009.,Sl.glasnik 36/09).


Sva pravna lica koja u svom procesu poslovanja stvaraju otpadno ulje imaju zakonsku obavezu da nastalo otpadno ulje isporuče ovlašćenom Operateru, sakupljaču odosno onim preduzećima koja ispunjavaju zakonske uslove. Prednost u preuzimanju otpadnog ulja imaju Operateri. Ukoliko Operateri svojim raspoloživim tehničkim i tehnološkim mogućnostima u postupcima recikliranja mogu obnoviti deo sirovina odnosno iskoristiti ih za ponovnu proizvodnju zakon prioritetno predviđa obavezu ponovne proizvodnje.


Pre otpočinjanja bilo kakvih aktivnosti vezanih za kretanje otpada potrebno je definisati koliko i kakvog otpada posedujete, ukoliko je moguće potrebno je izvršiti njegovo razvrstavanje i neophodno je izvršiti analizu otpada u nekoj od akreditovanih labaratorija kako bi se odredio karakter otpada. U slučaju potrebe Ekosekund može posredovati kod labaratorija sa kojima ima već uspostavljenu saradnju da se prema ubrzanom postupku i po najpovoljnijoj ceni uradi neophodna analiza.Trenutno postoje pet akreditovanih aboratorija i to suGradski zavod u Beogradu, Anahem u Beogradu, Institut za zaštitu na radu u Novom Sadu, Mol u Beogradu i Vatrogas u Novom Sadu.Nakon dobijanja rezultata analize Vlasnik otpada stupa u kontakt sa ovlašćenim Operaterom, definiše uslove preuzimanja otpada i popunjava i šalje dokument o kretanju opasnog otpada nadležnom ministarstvu. Vlasnik otpada otpad predaje Operateru odnosno transporteru tri dana nakon slanja prethodno popunjenog dokumenta o kretanju opasnog otpada nadležnom Ministarstvu ukoliko Ministarstvo ne odredi drugačije. Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja je predvidelo i zahteva dostavljanje Dokumenata o kretanju opasnog otpada kako bi se stekao potpun uvid u kretanje otpada i izbor odabranog Operatera i kako bi se obezbedilo poštovanje načela hijerarhije u upravljanju otpadom (član 6 Zakona o upravljanju otpadom). Ministarstvo životne sredine ne dostavlja odgovor Vlasniku otpada u roku od tri dana na dostavljeni Dokument o kretanju otpada ukoliko je Vlasnik otpada ispoštovao traženu zakonsku proceduru i odabrao Operatera koji poseduje dozvolu za obavljanje delatnosti reciklaže. Ukoliko Operater obavesti Vlasnika i nadležno Ministarstvo da postoje opravdani razlozi zbog kojih nije u mogućnosti da primi i tretira upućeni otpad Vlasnik otpada u komunikaciji sa Ministarstvom pristupa narednoj alternativnoj zakonskoj mogućnosti zbrinjavanja otpada.


Nadamo se da posedujete pomenuti Zakon o upravljanju otpadom, Pravilnik i primere Dokumenta o kretanju opasnog otpada kao i uputstva za popunjavanje ovog dokumenta. U cilju olakšanja celokupnog procesa mi Vam možemo pomoći time sto ćemo sa Vama razmeniti kako dokumentaciju tako i iskustva i informacije.


Preuzimanje otpadnih ulja koja su pomešana (nisu odvojeno sakupljana i nisu razvrstana) kao i ulja koja sadrže više od 5% nečistoća u obliku vode, antifriza, kočionih tečnosi, hemikalija, mehaničkih nečistoća, taloga i slično se vrši uz posebnu nadoknadu koju Vlasnik otpada plaća Operateru. Cene za pojedinačne slučajeve se utvrđuju dogovorom Vlasnika otpada i Operatera i potvrđuju ugovorom ili Aneksom postojećih ugovora.


Za zauljene vode, otpadne emulzije i slične oblike otpada cena se određuje dogovorom u zavisnosti od količine, sadržaja i rezultata same analize konkretnog otpada.